Sprzedawca odpowiada wobec kupującego za wady rzeczy sprzedanej, nawet jeżeli nie udzieli kupującemu gwarancji na produkt. Wady dzieli się na fizyczne i prawne. Co ważne, sprzedawca jest odpowiedzialny za wady rzeczy wobec kupującego niezależnie od tego, czy o wadzie wiedział.

Co to jest wada fizyczna rzeczy?

Najprościej mówiąc wadą fizyczną rzeczy jest niezgodność zakupionej rzeczy z umową (rzecz nie działa, jest niekompletna, uszkodzona).

Wada fizyczna może dotyczyć następujących sytuacji:

– rzecz  nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia – np. telefon nie łączy się z siecią wifi, mimo że posiada taką funkcję,

– rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór np. sprzedawca zapewnił, że zegarek nadaje się do używania pod wodą, a okazuje się, że po przemoczeniu urządzenie przestało działać,

– rzecz nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia np. kupujący poinformował sprzedawcę, że chce użyć danej rzeczy w konkretnym celu. Nie oznacza to, że cel ten musi być szczególny, wykraczający poza normalne użycie rzeczy,

– rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym np. brak wszystkich elementów, potrzebnych do złożenia rzeczy, czy np. brak ładowarki w zestawie telefonu, jeżeli miał on ją posiadać.

Co to jest wada prawna rzeczy?

Rzecz dotknięta jest wadą prawną, jeżeli:

– stanowi własność osoby trzeciej np. sprzedawca nie był właścicielem rzeczy i nie był uprawniony do sprzedania rzeczy,

– jest obciążona prawem osoby trzeciej np. na rzeczy jest ustanowiona służebność, zastaw, rzecz jest najęta innym osobom. Wada istnieje również wtedy, jeżeli rzecz jest zajęta w ramach prowadzonej egzekucji,

– ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu np. wpisanie rzeczy do rejestru zabytków.

Rękojmia – jakie uprawnienia ma kupujący w razie dostrzeżenia wady?

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną, kupujący może:

 złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy,

–  żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

Wybór uprawnienia należy do kupującego. Nie oznacza to jednak, że kupujący może w każdej sytuacji złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy i obniżeniu ceny. Kupujący nie może złożyć takiego oświadczenia, jeżeli sprzedawca oświadczy, że rzecz wymieni lub usunie wadę. Wymiana rzeczy lub jej naprawa powinna nastąpić niezwłocznie, czyli bez nieuzasadnionej zwłoki i bez niedogodności dla kupującego.

Jeżeli jednak rzecz już była naprawiana lub wymieniania, albo jeżeli sprzedawca nie podejmuje się wymiany lub naprawy rzeczy, kupujący może odstąpić od umowy lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny.

Ile trwa odpowiedzialność sprzedawcy wobec kupującego?

Sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli kupujący stwierdzi wadę fizyczną w okresie 2 lat od dnia wydania rzeczy. Jeżeli wada dotyczy nieruchomości, termin na stwierdzenie wady zostaje wydłużony i wynosi 5 lat.

Następnym krokiem po stwierdzeniu wady jest zgłoszenie tego faktu sprzedawcy, ze wskazaniem z jakiego uprawnienia korzysta kupujący (wymiana, naprawa, obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy). Kupujący musi to zrobić w terminie 1 roku od stwierdzenia wady. Jeśli kupującym jest konsument, to termin przedawnienia roszczenia na skorzystanie z jednego z uprawnień, jakie daje rękojmia, nie może skończyć się wcześniej, niż z upływem 2 lat od wydania rzeczy. Np. kupujący stwierdza wadę po upływie 1 miesiąca po wydaniu rzeczy. Mimo że ogólny termin na skorzystanie z uprawnień z rękojmi wynosi 1 rok, to w tym wypadku nie może skończyć się wcześniej niż z upływem 2 lat od wydania rzeczy.

Jeżeli kupujący zażądał wymiany rzeczy na wolną od wad bądź jej naprawę, to po bezskutecznym upływie terminu na naprawę lub wymianę, ma 1 rok na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny.

Przy wadach prawnych termin na skorzystanie z uprawnień, które daje rękojmia, liczy się od dnia dowiedzenia się o wadzie, a nie od dnia wydania rzeczy. Inaczej niż przy wadach fizycznych rzeczy. Jeżeli kupujący dowiedział się o istnieniu wady prawnej dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – to bieg terminu do skorzystania z uprawnień z rękojmi rozpoczyna się od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

Należy pamiętać, że nawet jeżeli upłynie termin na skorzystanie z uprawnień z rękojmi, kupujący nie zostaje pozbawiony ochrony. Może dochodzić swoich praw, żądając stosownego odszkodowania.

 Masz pytania? Zapraszam do kontaktu

Alimenty dla byłego małżonka

Sprawa o rozwód nie należy do najprzyjemniejszych, zwłaszcza kiedy byli małżonkowie walczą o rozwód z orzeczeniem o winie jednego z nich. Orzeczenie o winie ma jednak istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia o alimentach dla byłego małżonka. Inaczej wygląda sytuacja przy...

Prawo do zachowku. Komu się należy i w jakiej wysokości

Z tego tekstu dowiecie się, co to jest prawo do zachowku. Komu się należy i w jakiej wysokości. Zachowek stanowi ochronę osób najbliższych zmarłego, którzy zostaną pominięci przez spadkodawcę przy rozporządzeniu majątkiem. Zachowek to część wartości spadku, jaka...

Błąd medyczny – czym jest i czego można żądać

 Jeśli zastanawiasz się, jakie roszczenia przysługują Ci, kiedy zostałeś pokrzywdzony w wyniku błędu medycznego, ta publikacja jest właśnie dla Ciebie. Z tego tekstu dowiecie czym jest błąd medyczny  i czego można żądać. Zanim jednak przejdę do tematu roszczeń, które ...

Upadłość konsumencka, czasem jedyne wyjście, aby pozbyć się długów i zacząć nowe życie

Czym jest upadłość konsumencka? Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, przeznaczone dla osób, które stały się niewypłacalne. Niewypłacalność dłużnika oznacza, że nie ma on środków na bieżące regulowanie swoich długów - pożyczek, kredytów. Przyjmuje się, że stan...

Świadomy pacjent, czyli jakie prawa pacjenta nam przysługują

Być może niektórzy z Was zwrócili uwagę, że w placówkach takich jak szpitale, czy ośrodki zdrowia na tablicach informacyjnych widnieje informacja o prawach pacjenta. W informacji można znaleźć również zapisy, że w przypadku naruszenia praw pacjenta, można zgłosić się...

Fryzjer wygrał z Sanepidem

Regulacje wprowadzane od marca 2020r. w związku z trwającą epidemią, a raczej tryb ich uchwalania, od początku budzą spore wątpliwości. Pewnie nie raz spotkaliśmy się ze stanowiskiem, że zakazy i nakazy nie mają podstawy w Konstytucji RP. W jednym z najnowszych...

Zmiany w kodeksie drogowym

W Sejmie trwają prace nad nowym kodeksem drogowym. Zmiany mają dotyczyć m.in. pierwszeństwa na przejściu dla pieszych, minimalnej odległości pomiędzy pojazdami na drodze oraz prędkości w terenie zabudowanym. Na pieszych zostanie nałożony obowiązek zachowania należytej...

Prawo ojca do informacji o stanie dziecka, a naruszenie prawa pacjenta

Prawa pacjenta - czyli czego może żądać pacjent Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta reguluje prawa pacjenta, która nam przysługują. Ustawa stanowi również, jakie roszczenia przysługują, w sytuacji naruszenia praw pacjenta (więcej o prawach pacjenta i...

Czy można zaskarżyć prawomocny mandat?

Czy przyjęcie mandatu oznacza, że nie ma już możliwości jego uchylenia? Nie zawsze. Są przypadki, kiedy nawet prawomocny mandat (czyli mandat przyjęty) może zostać uchylony. W jakich przypadkach można żądać uchylenia mandatu? Zasady uchylania prawomocnych mandatów...