Sprawa o rozwód nie należy do najprzyjemniejszych, zwłaszcza kiedy byli małżonkowie walczą o rozwód z orzeczeniem o winie jednego z nich. Orzeczenie o winie ma jednak istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia o alimentach dla byłego małżonka. Inaczej wygląda sytuacja przy rozwodzie z orzeczeniem o winie jednego z małżonków, a inaczej, gdy sąd uzna oboje małżonków za winnych, bądź odstąpi od orzekania o winie. Kiedy należą się alimenty na byłą żonę, bądź byłego męża? 

 

Rozwód z orzeczeniem o winie jednego z małżonków

Przy rozwodzie z winy jednego z małżonków, drugi  małżonek musi wykazać, że rozwód spowodował pogorszenie jego sytuacji materialnej. Co znaczy, że rozwód spowodował pogorszenie sytuacji materialnej małżonka? Sąd, rozstrzygający żądanie o alimenty dla byłego małżonka, będzie porównywać sytuację materialną małżonka w czasie małżeństwa, do sytuacji, w jakiej znajdzie się po rozwodzie.

Jeżeli sytuacja małżonka po rozwodzie się pogorszy, to może żądać alimentów od byłego męża, bądź żony. Przykładowo małżonkowie w czasie małżeństwa postanowili, że jedno z nich pracuje zawodowo i utrzymuje rodzinę, a drugie zajmuje się domem i wychowaniem dzieci. Jeżeli po rozwodzie małżonek nie przekazuje pieniędzy drugiemu małżonkowi i w ten sposób następuje pogorszenie jego sytuacji materialnej, może żądać alimentów. Sąd oczywiście bada, czy małżonek żądający alimentów, nie może utrzymać się samodzielnie.

 

Rozwód z winy obojga małżonków i rozwód bez orzekania o winie

Inaczej sytuacja wygląda, jeżeli sąd rozwiązuje małżeństwo bez orzekania o winie, bądź z winy obojga małżonków. W takim przypadku, jeżeli jeden z małżonków żąda alimentów, musi udowodnić, że znalazł się w niedostatku. Niedostatek to nie do samo, co pogorszenie się sytuacji materialnej, o czym była mowa powyżej.

Małżonek znajduje się w niedostatku, jeżeli nie ma środków na swoje utrzymanie, a także wtedy kiedy nie jest w stanie w pełni zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb, np. nie ma wystarczających środków na zakup wyżywienia, niezbędnych leków, opłacenie rachunków. Ważne jest, aby małżonek, który żąda alimentów, starał się samodzielnie utrzymać, w miarę swoich możliwości. Nie otrzyma alimentów małżonek, który może podjąć pracę i samodzielnie się utrzymać, a tego nie robi.

Sąd zbada również, czy były małżonek, od którego żądamy alimentów, posiada możliwości majątkowe i zarobkowe, aby płacić alimenty. Możliwości zarobkowe i majątkowe to nie to samo, co osiągane zarobki. Można sobie wyobrazić, że małżonek celowo nie podejmuje dobrze płatnej pracy, chcąc uchylić się od płacenia alimentów. W takiej sytuacji sąd weźmie pod uwagę realne możliwości małżonka i na tej podstawie orzeknie o alimentach. 

 

Alimenty na byłego małżonka można żądać już w pozwie o rozwód. Można też wnieść pozew o alimenty po wydaniu wyroku rozwodowego.

 

Temat alimentów jest bardzo rozległy i często rodzi problemy. Powyższy tekst stanowi jedynie zarys obowiązku alimentacyjnego byłych małżonków. Jeżeli potrzebujecie Państwo więcej informacji, zapraszam do kontaktu

 

 

Bez kary za brak maseczki

Miałam dziś okazję występować w roli obrońcy obwinionego, który kilka tygodni temu otrzymał wyrok nakazowy za brak maseczki w miejscu publicznym. Mężczyzna został ukarany za brak maseczki na jednej ze stacji paliw. Obwiniony wniósł sprzeciw od wyroku nakazowego i...

Czy można zablokować orzeczenie rozwodu?

Kiedy sąd nie orzeknie rozwodu? Jeżeli pomiędzy małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, sąd na żądanie małżonków rozwiązuje małżeństwo przez rozwód. Są jednak sytuacje, kiedy sąd nie może orzec rozwodu. Żądanie rozwodu przez małżonka...

Zrzeczenie się prawa do zachowku

Zachowek to najprościej mówiąc zabezpieczenie najbliższych członków rodziny w sytuacji, kiedy spadkodawca rozdysponował swoim majątkiem za życia, bądź powołał do spadku w testamencie inne osoby, niż najbliższych członków rodziny. To w pewnym sensie forma ograniczenia...

Odszkodowanie za opiekę

Osoba, która poniosła szkodę np. w wyniku udziału w wypadku komunikacyjnym, może domagać się m.in. odszkodowania np. za zniszczone mienie i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Nie każdy jednak wie, że osoba poszkodowana może żądać wypłaty odszkodowania za sprawowanie...

Niekorzystne zapisy umowy pożyczki i co dalej?

Zdarza się, że będąc w trudnej sytuacji finansowej zwierasz niekorzystną umowę pożyczki. Po dokładnym przeanalizowaniu umowy zauważasz, że firma nałożyła na ciebie wysokie dodatkowe opłaty. Czy oznacza to, że pożyczkodawca może żądać od ciebie zapłaty takich wysokich...

Jak odwołać się od zatrzymania prawa jazdy?

Zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami, starosta wydaje decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy, jeżeli kierujący przekroczył dopuszczalną prędkość o 50 km/h w terenie zabudowanym. Starosta nadaje decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że jest ona...

Rękojmia – jakie uprawnienia przysługują kupującemu?

Sprzedawca odpowiada wobec kupującego za wady rzeczy sprzedanej, nawet jeżeli nie udzieli kupującemu gwarancji na produkt. Wady dzieli się na fizyczne i prawne. Co ważne, sprzedawca jest odpowiedzialny za wady rzeczy wobec kupującego niezależnie od tego, czy o wadzie...

Urlop na żądanie – kiedy przysługuje, w jakim wymiarze i czy pracodawca może odmówić jego udzielenia?

Ile dni urlopu na żądanie przysługuje pracownikowi? Zgodnie z art. 167 (2) Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Kiedy należy zgłosić chęć...

Czy można zaskarżyć prawomocny mandat?

Czy przyjęcie mandatu oznacza, że nie ma już możliwości jego uchylenia? Nie zawsze. Są przypadki, kiedy nawet prawomocny mandat (czyli mandat przyjęty) może zostać uchylony. W jakich przypadkach można żądać uchylenia mandatu? Zasady uchylania prawomocnych mandatów...