Zakres usług

prawo-cywilne

Prawo cywilne

ochrona dóbr osobistych, zasiedzenie, uwłaszczenie, sprawy dotyczące ochrony własności – wydanie rzeczy, zaniechanie naruszeń, przywrócenie stanu poprzedniego, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy, ustanowienie i zasiedzenie służebności, ochrona posiadania, roszczenia z umów m.in. sprzedaży, najmu, o dzieło, o roboty budowlane, zlecenia, darowizny, sporządzanie wezwań do zapłaty, sporządzanie pozwów o zapłatę, reprezentacja klienta na etapie postępowania egzekucyjnego.

Prawo karne

obrona na każdym etapie postępowania (w postępowaniu przygotowawczym, jak i sądowym), reprezentacja osób pokrzywdzonych przestępstwem, sporządzanie subsydiarnych/ prywatnych aktów oskarżenia, reprezentacja sprawców na etapie postępowania wykonawczego, w tym sporządzanie wniosków o odroczenie wykonania kary, przerwy w wykonaniu kary, dozór elektroniczny.

prawo-karne
prawo-rodzinne

Prawo rodzinne

sprawy o alimenty, rozwód, separację, ustalenie rozdzielności majątkowej i podział majątku wspólnego małżonków, o pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej, przywrócenie władzy rodzicielskiej, o ustalenie i zmianę kontaktów.

Prawo spadkowe

 sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, niegodność dziedziczenia, wydziedziczenie, odpowiedzialność za długi spadkowe, przyjęcie bądź odrzucenie spadku.

prawo-spadkowe
odszkodowania

Odszkodowania

odszkodowania za czyny niedozwolone, w tym odszkodowania za wypadki komunikacyjne, wypadki przy pracy, niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy, doradztwo w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela.

Prawo medyczne

sprawy o zapłatę odszkodowania za błędy medyczne, dochodzenie zadośćuczynienia za naruszenie praw pacjenta, reprezentacja pokrzywdzonych w postępowaniu karnym w sprawie o przestępstwa spowodowane błędami medycznymi.

prawo-medyczne
prawo-administracyjne

Prawo administracyjne

reprezentacja stron na każdym etapie postępowania administracyjnego, począwszy od postępowania przed organami administracyjnymi, sporządzanie odwołań od decyzji, skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Sprawy pracownicze i ubezpieczenia

odwołania od decyzji ZUS, w tym decyzji w sprawie o przyznanie emerytury i rekompensaty za pracę w warunkach szczególnych bądź szczególnym charakterze, o przyznanie renty, sporządzanie sprzeciwu od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, ustalenie stosunku pracy, sprawy o zapłatę z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy.

sprawy-pracownicze-ubezpieczenia
upadłość-konsumencka

Upadłość konsumencka

ocena sytuacji majątkowej i osobistej dłużnika, w celu wyboru optymalnego sposobu postępowania, sporządzanie wniosku o upadłość konsumencką, udzielanie pomocy na etapie postępowania w sprawie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.