Zakres usług

prawo-cywilne

Prawo cywilne

ochrona dóbr osobistych, zasiedzenie, uwłaszczenie, ochrona własności, ochrona posiadania, ustanowienie służebności, zasiedzenie służebności, sprawy o zapłatę, roszczenia z umów m.in. umowa sprzedaży, umowa najmu, umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane, umowa zlecenia, umowa darowizny, pozew o zapłatę, wezwanie do zapłaty, reprezentacja klienta na etapie postępowania egzekucyjnego.

Prawo karne

obrona na każdym etapie postępowania (w postępowaniu przygotowawczym, jak i sądowym), reprezentacja osób pokrzywdzonych przestępstwem, sporządzanie subsydiarnych/ prywatnych aktów oskarżenia, reprezentacja sprawców na etapie postępowania wykonawczego, w tym sporządzanie wniosków o: odroczenie wykonania kary, przedterminowe zwolnienie z odbywania kary, dozór elektroniczny, przerwa w karze, warunkowe umorzenie postępowania

prawo-karne
prawo-rodzinne

Prawo rodzinne

pozew o alimenty, rozwód, separacja, rozdzielność majątkowa, podział majątku wspólnego, pozbawienie władzy rodzicielskiej, ograniczenie władzy rodzicielskiej, zawieszenie władzy rodzicielskiej, wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem

Prawo spadkowe

stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, niegodność dziedziczenia, wydziedziczenie, odpowiedzialność za długi spadkowe, przyjęcie spadku, odrzucenie spadku

prawo-spadkowe
odszkodowania

Odszkodowania

odszkodowanie za wypadek samochodowy, wypadek w pracy, niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy, likwidacja szkód

Prawo medyczne

błąd medyczny, błąd lekarza, odszkodowania za błędy medyczne, odszkodowanie za błąd lekarza, zadośćuczynienie za błąd medyczny, zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta

prawo-medyczne
prawo-administracyjne

Prawo administracyjne

odowłanie od decyzji, skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego, skarga do wsa, skarga kasacyjna do NSA

Sprawy pracownicze i ubezpieczenia

odwołanie od decyzji ZUS, odwołanie od decyzji w sprawie emerytury, odwołanie od decyzji w sprawie renty, odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę, ustalenie stosunku pracy, ekwiwalent za urlop, godziny nadliczbowe

sprawy-pracownicze-ubezpieczenia
upadłość-konsumencka

Upadłość konsumencka

wniosek o upadłość konsumencką, ocena sytuacji dłużnika