Z tego tekstu dowiecie się, co to jest prawo do zachowku. Komu się należy i w jakiej wysokości. Zachowek stanowi ochronę osób najbliższych zmarłego, którzy zostaną pominięci przez spadkodawcę przy rozporządzeniu majątkiem. Zachowek to część wartości spadku, jaka przysługiwałaby spadkobiercy, gdyby dziedziczył wg przepisów kodeksu cywilnego.

  

Komu przysługuje prawo do zachowku?

Zachowek przysługuje zstępnym, czyli np. dzieciom, wnukom, a także małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy. Prawo do zachowku powstaje, jeżeli w konkretnej sytuacji osoby te są powołane do spadku. Przykład: zmarły pozostawił dwójkę dzieci, małżonka i rodziców. Do spadku, wg zasad kodeksu cywilnego, powołane są dzieci i małżonek. W związku z tym, w tej sytuacji faktycznej, rodzice zmarłego nie mają prawa do zachowku, ponieważ nie dziedziczyliby po zmarłym. 

Nie są uprawnienie do zachowku:

  • osoby, które zostały uznane za niegodne dziedziczenia,
  • małżonek, jeżeli spadkodawca wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z jego winy, a żądanie to było uzasadnione,
  • małżonek, w stosunku do którego orzeczono separację,
  • osoby wydziedziczone przez spadkodawcę w testamencie,
  • osoby, które odrzuciły spadek,
  • osoby, które zawarły umowę o zrzeczeniu się dziedziczenia.

Ile wynosi zachowek?

Kodeks cywilny przewiduje, że wysokość zachowku to połowa wartości udziału, jaki spadkobierca otrzymałby w przypadku dziedziczenia. Od tej zasady istnieje wyjątek, który dotyczy małoletnich zstępnych (dzieci, wnuków) oraz osób trwale niezdolnych do pracy. Wysokość zachowku wynosi wtedy dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który otrzymaliby przy dziedziczeniu ustawowym. O tym, w jakiej wysokości należy się zachowek, decyduje chwila otwarcia spadku, czyli chwila śmierci spadkodawcy. Jeżeli w chwili śmierci spadkodawcy, prawo do zachowku przysługiwało małoletniemu lub trwale niezdolnemu do pracy, należy się zachowek w wysokości dwóch trzecich udziału. Jest tak nawet wtedy, jeżeli w chwili złożenia pozwu o zachowek, osoba uzyskała pełnoletniość, bądź już nie jest trwale niezdolna do pracy.

 

Jeżeli potrzebujecie Państwo więcej informacji, zapraszam do kontaktu. 

Bez kary za brak maseczki

Miałam dziś okazję występować w roli obrońcy obwinionego, który kilka tygodni temu otrzymał wyrok nakazowy za brak maseczki w miejscu publicznym. Mężczyzna został ukarany za brak maseczki na jednej ze stacji paliw. Obwiniony wniósł sprzeciw od wyroku nakazowego i...

Czy można zablokować orzeczenie rozwodu?

Kiedy sąd nie orzeknie rozwodu? Jeżeli pomiędzy małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, sąd na żądanie małżonków rozwiązuje małżeństwo przez rozwód. Są jednak sytuacje, kiedy sąd nie może orzec rozwodu. Żądanie rozwodu przez małżonka...

Zrzeczenie się prawa do zachowku

Zachowek to najprościej mówiąc zabezpieczenie najbliższych członków rodziny w sytuacji, kiedy spadkodawca rozdysponował swoim majątkiem za życia, bądź powołał do spadku w testamencie inne osoby, niż najbliższych członków rodziny. To w pewnym sensie forma ograniczenia...

Odszkodowanie za opiekę

Osoba, która poniosła szkodę np. w wyniku udziału w wypadku komunikacyjnym, może domagać się m.in. odszkodowania np. za zniszczone mienie i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Nie każdy jednak wie, że osoba poszkodowana może żądać wypłaty odszkodowania za sprawowanie...

Niekorzystne zapisy umowy pożyczki i co dalej?

Zdarza się, że będąc w trudnej sytuacji finansowej zwierasz niekorzystną umowę pożyczki. Po dokładnym przeanalizowaniu umowy zauważasz, że firma nałożyła na ciebie wysokie dodatkowe opłaty. Czy oznacza to, że pożyczkodawca może żądać od ciebie zapłaty takich wysokich...

Jak odwołać się od zatrzymania prawa jazdy?

Zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami, starosta wydaje decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy, jeżeli kierujący przekroczył dopuszczalną prędkość o 50 km/h w terenie zabudowanym. Starosta nadaje decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że jest ona...

Rękojmia – jakie uprawnienia przysługują kupującemu?

Sprzedawca odpowiada wobec kupującego za wady rzeczy sprzedanej, nawet jeżeli nie udzieli kupującemu gwarancji na produkt. Wady dzieli się na fizyczne i prawne. Co ważne, sprzedawca jest odpowiedzialny za wady rzeczy wobec kupującego niezależnie od tego, czy o wadzie...

Urlop na żądanie – kiedy przysługuje, w jakim wymiarze i czy pracodawca może odmówić jego udzielenia?

Ile dni urlopu na żądanie przysługuje pracownikowi? Zgodnie z art. 167 (2) Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Kiedy należy zgłosić chęć...

Czy można zaskarżyć prawomocny mandat?

Czy przyjęcie mandatu oznacza, że nie ma już możliwości jego uchylenia? Nie zawsze. Są przypadki, kiedy nawet prawomocny mandat (czyli mandat przyjęty) może zostać uchylony. W jakich przypadkach można żądać uchylenia mandatu? Zasady uchylania prawomocnych mandatów...