Z tego tekstu dowiecie się, co to jest prawo do zachowku. Komu się należy i w jakiej wysokości. Zachowek stanowi ochronę osób najbliższych zmarłego, którzy zostaną pominięci przez spadkodawcę przy rozporządzeniu majątkiem. Zachowek to część wartości spadku, jaka przysługiwałaby spadkobiercy, gdyby dziedziczył wg przepisów kodeksu cywilnego.

  

Komu przysługuje prawo do zachowku?

Zachowek przysługuje zstępnym, czyli np. dzieciom, wnukom, a także małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy. Prawo do zachowku powstaje, jeżeli w konkretnej sytuacji osoby te są powołane do spadku. Przykład: zmarły pozostawił dwójkę dzieci, małżonka i rodziców. Do spadku, wg zasad kodeksu cywilnego, powołane są dzieci i małżonek. W związku z tym, w tej sytuacji faktycznej, rodzice zmarłego nie mają prawa do zachowku, ponieważ nie dziedziczyliby po zmarłym. 

Nie są uprawnienie do zachowku:

  • osoby, które zostały uznane za niegodne dziedziczenia,
  • małżonek, jeżeli spadkodawca wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z jego winy, a żądanie to było uzasadnione,
  • małżonek, w stosunku do którego orzeczono separację,
  • osoby wydziedziczone przez spadkodawcę w testamencie,
  • osoby, które odrzuciły spadek,
  • osoby, które zawarły umowę o zrzeczeniu się dziedziczenia.

Ile wynosi zachowek?

Kodeks cywilny przewiduje, że wysokość zachowku to połowa wartości udziału, jaki spadkobierca otrzymałby w przypadku dziedziczenia. Od tej zasady istnieje wyjątek, który dotyczy małoletnich zstępnych (dzieci, wnuków) oraz osób trwale niezdolnych do pracy. Wysokość zachowku wynosi wtedy dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który otrzymaliby przy dziedziczeniu ustawowym. O tym, w jakiej wysokości należy się zachowek, decyduje chwila otwarcia spadku, czyli chwila śmierci spadkodawcy. Jeżeli w chwili śmierci spadkodawcy, prawo do zachowku przysługiwało małoletniemu lub trwale niezdolnemu do pracy, należy się zachowek w wysokości dwóch trzecich udziału. Jest tak nawet wtedy, jeżeli w chwili złożenia pozwu o zachowek, osoba uzyskała pełnoletniość, bądź już nie jest trwale niezdolna do pracy.

 

Jeżeli potrzebujecie Państwo więcej informacji, zapraszam do kontaktu. 

Rękojmia – jakie uprawnienia przysługują kupującemu?

Sprzedawca odpowiada wobec kupującego za wady rzeczy sprzedanej, nawet jeżeli nie udzieli kupującemu gwarancji na produkt. Wady dzieli się na fizyczne i prawne. Co ważne, sprzedawca jest odpowiedzialny za wady rzeczy wobec kupującego niezależnie od tego, czy o wadzie...

Urlop na żądanie – kiedy przysługuje, w jakim wymiarze i czy pracodawca może odmówić jego udzielenia?

Ile dni urlopu na żądanie przysługuje pracownikowi? Zgodnie z art. 167 (2) Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Kiedy należy zgłosić chęć...

Czy można zaskarżyć prawomocny mandat?

Czy przyjęcie mandatu oznacza, że nie ma już możliwości jego uchylenia? Nie zawsze. Są przypadki, kiedy nawet prawomocny mandat (czyli mandat przyjęty) może zostać uchylony. W jakich przypadkach można żądać uchylenia mandatu? Zasady uchylania prawomocnych mandatów...

Prawo ojca do informacji o stanie dziecka, a naruszenie prawa pacjenta

Prawa pacjenta - czyli czego może żądać pacjent Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta reguluje prawa pacjenta, która nam przysługują. Ustawa stanowi również, jakie roszczenia przysługują, w sytuacji naruszenia praw pacjenta (więcej o prawach pacjenta i...

Zmiany w kodeksie drogowym

W Sejmie trwają prace nad nowym kodeksem drogowym. Zmiany mają dotyczyć m.in. pierwszeństwa na przejściu dla pieszych, minimalnej odległości pomiędzy pojazdami na drodze oraz prędkości w terenie zabudowanym. Na pieszych zostanie nałożony obowiązek zachowania należytej...

Fryzjer wygrał z Sanepidem

Regulacje wprowadzane od marca 2020r. w związku z trwającą epidemią, a raczej tryb ich uchwalania, od początku budzą spore wątpliwości. Pewnie nie raz spotkaliśmy się ze stanowiskiem, że zakazy i nakazy nie mają podstawy w Konstytucji RP. W jednym z najnowszych...

Świadomy pacjent, czyli jakie prawa pacjenta nam przysługują

Być może niektórzy z Was zwrócili uwagę, że w placówkach takich jak szpitale, czy ośrodki zdrowia na tablicach informacyjnych widnieje informacja o prawach pacjenta. W informacji można znaleźć również zapisy, że w przypadku naruszenia praw pacjenta, można zgłosić się...

Upadłość konsumencka, czasem jedyne wyjście, aby pozbyć się długów i zacząć nowe życie

Czym jest upadłość konsumencka? Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, przeznaczone dla osób, które stały się niewypłacalne. Niewypłacalność dłużnika oznacza, że nie ma on środków na bieżące regulowanie swoich długów - pożyczek, kredytów. Przyjmuje się, że stan...

Błąd medyczny – czym jest i czego można żądać

Jeśli zastanawiasz się, jakie roszczenia przysługują Ci, kiedy zostałeś pokrzywdzony w wyniku błędu medycznego, ta publikacja jest właśnie dla Ciebie. Z tego tekstu dowiecie czym jest błąd medyczny  i czego można żądać. Zanim jednak przejdę do tematu roszczeń, które ...