Polityka prywatności

Adwokat Natalia Kozubal

Cel Polityki Prywatności

 

Przedstawiona polityka prywatności jest wyjaśnieniem reguł, zgodnie z którymi przetwarzane są Państwa dane osobowe. Polityka prywatności zawiera omówienie podstawowych praw, jakie są związane z  przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora. Administratorem Państwa danych osobowych jest Adwokat Natalia Kozubal z siedzibą w Jaśle przy ul. Karmelicka 3, 38-200 Jasło/Brzyska 265, 38-212 Brzyska. Dane osobowe zbierane przez Administratora przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym  ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych  osobowych. Administrator zachowuje dane osobowe w poufności. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed niepowołanym dostępem osób trzecich, na zasadach, które określone są w ww. aktach prawnych.

Cele i podstawy przetwarzania

W ramach działalności Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe:
a) w celu wykonywania umów zawieranych przez Administratora z Klientami (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
b) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez  Administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a to:

  1. w celu świadczenia usług na rzecz Klientów,
  2. w celu marketingu usług Administratora, tj. w celu informowania o wydarzeniach i działalności Administratora,
  3. w celach statystycznych, analitycznych i  w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną www.adwokatnataliakozubal.pl;
  4. w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych współpracą z Administratorem (podstawa prawna, odpowiednio, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie koniecznym do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Prawa wynikające z RODO

Podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić Administratorowi kontakt z Państwem i udzielenie pomocy prawnej, przekazywanie Państwu informacji o  działalności Administratora lub wykonanie usługi zleconej Administratorowi przez Klienta. Przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną uwarunkowane jest otrzymaniem od Państwa zgody.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Niektóre z tych uprawnień mogą nie przysługiwać w zakresie przetwarzania danych w ramach świadczenia pomocy prawnej. Jeżeli nie zgadzacie się Państwo na przetwarzanie danych osobowych przez administratora w celach marketingowych, możecie Państwo w każdym czasie zgłosić sprzeciw bądź cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

Pliki Cookies

 

Administrator wykorzystuje pliki typu Cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Klienta lub inną osobę fizyczną. Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których użytkownik strony internetowej, korzysta ze strony i umożliwia:

a)utrzymanie sesji Klienta,
b)dostosowanie i optymalizację strony do potrzeb Klientów oraz innych osób korzystających ze strony,
c)tworzenie statystyk oglądalności podstron strony,
d)personalizacji przekazów marketingowych,
e)zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania strony.

Na stronie internetowej wykorzystywane są Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięcia okna przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane w urządzeniach, za pośrednictwem których Klient korzysta ze strony internetowej na określony czas. Możecie Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Państwa urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, możecie Państwo dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Możecie Państwo w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Państwo używacie.

Okres przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
a) do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych;
b) do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych związanych z przetwarzaniem określonych danych;
c) do czasu upływu terminów związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa;
d) do czasu wniesienia sprzeciwu albo cofnięcia zgody w zakresie przetwarzania danych w celach marketingowych.

 

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa albo umowy powierzenia z Administratorem.

Na podstawie umowy Administrator może powierzyć dane podmiotom powiązanym bezpośrednio lub pośrednio z Administratorem, w szczególności w sposób organizacyjny lub osobowy, mającym siedzibę w jednym z Państw Członkowskich Unii Europejskiej. Nadto odbiorcami Państwa danych mogą być zewnętrzni dostawcy usług (w tym usługi IT, księgowości, prawnicy, dostawcy usług płatniczych) oraz organy administracji, służby państwowe i sądy. Wyżej wskazani dostawcy usług w każdym przypadku będą zobowiązani do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Obszar przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane są w siedzibie Administratora (ul. Karmelicka 3 , 38-200 Jasło/Brzyska 265, 38-212 Brzyska). Państwa dane osobowe nie są przekazywane do krajów poza Unią Europejską. W razie przekazania danych osobowych do państw trzecich (znajdujących się poza UE) Administrator zastosuje odpowiednie narzędzia, na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe nie są przedmiotem profilowania, jak też żadnej innej formy zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Zmiany Polityki Prywatności

Wszelkie zmiany wprowadzane przez Administratora do polityki prywatności będą publikowane na stronie Administratora adwokanataliakozubal.pl. Zmiany będą obowiązywać na przyszłość i wejdą w życie po uprzednim zaakceptowaniu zmian polityki prywatności, o których zostaną Państwo poinformowani. Zaleca się sprawdzanie strony adwokatnataliakozubal.pl w celu sprawdzania ewentualnych zmian wprowadzonych w polityce prywatności. Jeżeli nie zgadzacie się Państwo z zapisami polityki prywatności lub  wprowadzonymi zmianami, zalecane jest zaprzestanie korzystanie ze strony internetowej Administratora.