Osoba, która poniosła szkodę np. w wyniku udziału w wypadku komunikacyjnym, może domagać się m.in. odszkodowania np. za zniszczone mienie i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Nie każdy jednak wie, że osoba poszkodowana może żądać wypłaty odszkodowania za sprawowanie nad nią nieodpłatnej opieki np. przez domowników.

Można wyobrazić sobie sytuację, że osoba poszkodowana w m.in. wypadku komunikacyjnym, musi korzystać z pomocy osób trzecich. Potrzebuje pomocy np. w codziennej toalecie, ubraniu się, czy przygotowaniu posiłku. Najczęściej taką  pomoc świadczą osoby najbliższe, domownicy. Osobie poszkodowanej przysługuje prawo żądania odszkodowania za taką opiekę, nawet wówczas, jeżeli nie poniosła z jej tytułu żadnych wydatków.

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe stanęły jednak na stanowisku, że koszty świadczonej pomocy należą się jedynie wtedy, kiedy poszkodowany poniósł w związku ze sprawowaniem nad nim opieki rzeczywiste wydatki, np. opłacił wynagrodzenie opiekunki. Inni natomiast twierdzili, że odszkodowanie należy się bez względu, czy pomoc była świadczona odpłatnie, czy też nie.

Te wątpliwości rozwiał Sąd Najwyższy.

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 22 lipca 2020 r. sygn. akt. III CZP 31/19 stwierdził, że sprawca, czy ubezpieczyciel powinien wypłacić poszkodowanej osobie odszkodowanie z tytułu nieodpłatnej opieki osoby bliskiej nad poszkodowanym, np. w wypadku komunikacyjnym.

Sąd Najwyższy stwierdził, że „poszkodowany, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, może domagać się na podstawie art. 444 § 1 kodeksu cywilnego odszkodowania z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad nim nieodpłatnie przez osoby bliskie”. W ten sposób Sąd Najwyższy rozwiał powyższe wątpliwości, które powstały na tle orzekania w sprawach o odszkodowanie.

Co ważne, odszkodowanie za sprawowanie opieki przez osoby najbliższe należy się nawet wtedy, kiedy pomoc ta była świadczona nieodpłatnie. Sąd Najwyższy wyszedł z założenia, że pogląd przeciwny mógłby wpłynąć na to, że poszkodowani zawieraliby fikcyjne umowy z osobami bliskimi, gdzie ustalaliby wysokość kosztów sprawowanej opieki.

Jak w praktyce wygląda ustalanie wysokości odszkodowania z tytułu sprawowania opieki przez osoby najbliższe?

W pierwszej kolejności należy ustalić ile godzin dziennie i przez jaki okres taka opieka była sprawowana. Następnie należy ustalić, jaki jest koszt jednej godziny świadczenia usług opiekuńczych w danej gminie, w okresie kiedy ta opieka była świadczona. W ten łatwy sposób można wyliczyć, jakie odszkodowanie należy się z tytułu sprawowania opieki przez osoby bliskie. Jeżeli sprawa trafia do sądu i sprawca lub ubezpieczyciel kwestionują zasadność świadczonej pomocy, swoje racje możemy udowadniać np. przy pomocy świadków.

Alimenty dla byłego małżonka

Sprawa o rozwód nie należy do najprzyjemniejszych, zwłaszcza kiedy byli małżonkowie walczą o rozwód z orzeczeniem o winie jednego z nich. Orzeczenie o winie ma jednak istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia o alimentach dla byłego małżonka. Inaczej wygląda sytuacja przy...

Prawo do zachowku. Komu się należy i w jakiej wysokości

Z tego tekstu dowiecie się, co to jest prawo do zachowku. Komu się należy i w jakiej wysokości. Zachowek stanowi ochronę osób najbliższych zmarłego, którzy zostaną pominięci przez spadkodawcę przy rozporządzeniu majątkiem. Zachowek to część wartości spadku, jaka...

Błąd medyczny – czym jest i czego można żądać

 Jeśli zastanawiasz się, jakie roszczenia przysługują Ci, kiedy zostałeś pokrzywdzony w wyniku błędu medycznego, ta publikacja jest właśnie dla Ciebie. Z tego tekstu dowiecie czym jest błąd medyczny  i czego można żądać. Zanim jednak przejdę do tematu roszczeń, które ...

Upadłość konsumencka, czasem jedyne wyjście, aby pozbyć się długów i zacząć nowe życie

Czym jest upadłość konsumencka? Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, przeznaczone dla osób, które stały się niewypłacalne. Niewypłacalność dłużnika oznacza, że nie ma on środków na bieżące regulowanie swoich długów - pożyczek, kredytów. Przyjmuje się, że stan...

Świadomy pacjent, czyli jakie prawa pacjenta nam przysługują

Być może niektórzy z Was zwrócili uwagę, że w placówkach takich jak szpitale, czy ośrodki zdrowia na tablicach informacyjnych widnieje informacja o prawach pacjenta. W informacji można znaleźć również zapisy, że w przypadku naruszenia praw pacjenta, można zgłosić się...

Fryzjer wygrał z Sanepidem

Regulacje wprowadzane od marca 2020r. w związku z trwającą epidemią, a raczej tryb ich uchwalania, od początku budzą spore wątpliwości. Pewnie nie raz spotkaliśmy się ze stanowiskiem, że zakazy i nakazy nie mają podstawy w Konstytucji RP. W jednym z najnowszych...

Zmiany w kodeksie drogowym

W Sejmie trwają prace nad nowym kodeksem drogowym. Zmiany mają dotyczyć m.in. pierwszeństwa na przejściu dla pieszych, minimalnej odległości pomiędzy pojazdami na drodze oraz prędkości w terenie zabudowanym. Na pieszych zostanie nałożony obowiązek zachowania należytej...

Prawo ojca do informacji o stanie dziecka, a naruszenie prawa pacjenta

Prawa pacjenta - czyli czego może żądać pacjent Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta reguluje prawa pacjenta, która nam przysługują. Ustawa stanowi również, jakie roszczenia przysługują, w sytuacji naruszenia praw pacjenta (więcej o prawach pacjenta i...

Czy można zaskarżyć prawomocny mandat?

Czy przyjęcie mandatu oznacza, że nie ma już możliwości jego uchylenia? Nie zawsze. Są przypadki, kiedy nawet prawomocny mandat (czyli mandat przyjęty) może zostać uchylony. W jakich przypadkach można żądać uchylenia mandatu? Zasady uchylania prawomocnych mandatów...