Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, przeznaczone dla osób, które stały się niewypłacalne. Niewypłacalność dłużnika oznacza, że nie ma on środków na bieżące regulowanie swoich długów – pożyczek, kredytów. Przyjmuje się, że stan niewypłacalności powstał, jeżeli dłużnik opóźnia się w zapłacie swoich należności ponad 3 miesiące.

Kto może zgłosić wniosek o upadłość konsumencką?

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć:

  • osoba fizyczna, która nie prowadziła działalności gospodarczej,
  • osoba fizyczna, która prowadziła działalność, ale już jej nie prowadzi w dniu złożenia wniosku,
  • wierzyciel osoby fizycznej (ale nie w każdym przypadku)

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Aby rozpocząć postępowanie, dłużnik musi wypełnić wniosek o upadłość konsumencką. Wzory wniosków znajdują się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, pod adresem https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-konsumenci-od-24-marca-2020. Wniosek należy opłacić w kwocie 30 zł. Jeżeli dłużnik nie ma wystarczających środków na opłacenie opłaty, może złożyć wniosek o zwolnienie z niej. Wniosek o ogłoszenie upadłości składa się do sądu rejonowego – sądu upadłościowego, właściwego dla miejsca zamieszkania dłużnika – np. dla dłużnika mieszkającego w Jaśle sądem właściwym jest Sąd Rejonowy w Rzeszowie.

W dniu 24 marca 2020r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe, która ułatwiła dłużnikowi ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Obecnie sąd na etapie ogłaszania upadłości konsumenckiej nie bada winy dłużnika w doprowadzeniu do niewypłacalności. Wina dłużnika będzie mieć znaczenie dopiero w chwili ustalania planu spłaty wierzycieli albo umorzenia lub warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłat. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości nie oznacza, że dłużnik pozbył się długów. To dopiero początek długiej drogi do oddłużenia i zaspokojenia wierzycieli.

 

Dłużnik winny swojej niewypłacalności. Co dalej?

Po ogłoszeniu upadłości, sąd bada okoliczności, w jakich doszło do niewypłacalności dłużnika. Gdy sąd uzna, że dłużnik doprowadził do swojego zadłużenia celowo, wtedy umorzenie wierzytelność nie będzie możliwe. Można powiedzieć, że jest to kara za celowy brak regulowania zobowiązań.

W przypadku dłużnika, który umyślnie doprowadziły do powstania swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień – umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, plan spłaty zostanie ustalony na okres nie krótszy niż 36 miesięcy, maksymalnie na okres siedmiu lat. W sytuacji, kiedy niewypłacalność dłużnika powstała bez winy dłużnika np. z powodu choroby, utraty zatrudnienia lub jeżeli odpowiedzialność dłużnika za powstanie niewypłacalności nie będzie rażąca, sąd może wyznaczyć łagodniejszy sposób spłaty zadłużenia, maksymalnie do 36 miesięcy.

Sąd może warunkowo umorzyć zobowiązania dłużnika. Stanie się tak, jeżeli sąd uzna, że niezdolność dłużnika do spłaty wierzycieli nie jest trwała. Wierzyciel lub dłużnik w terminie pięciu lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań, będą mogli złożyć wniosek o ustalenie planu spłaty wierzycieli, jeśli sytuacja majątkowa dłużnika ulegnie poprawie.

Całkowite umorzenie długu przy ogłoszeniu upadłości konsumenckiej jest możliwe w sytuacji, gdy dłużnik nie ma majątku, i gdy będzie on trwale niezdolny do regulowania zobowiązań wobec wierzycieli, np. pewne jest, że nie będzie mógł podjąć zatrudnienia i nie będzie mieć środków na spłatę długów.

Brak majątku, a wniosek o ogłoszenie upadłości

Dłużnik może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości nawet, jeżeli nie ma żadnego majątku, jak również wtedy, kiedy ma tylko jednego wierzyciela.

Jeżeli potrzebujecie Państwo więcej informacji, zapraszam do kontaktu. 

Bez kary za brak maseczki

Miałam dziś okazję występować w roli obrońcy obwinionego, który kilka tygodni temu otrzymał wyrok nakazowy za brak maseczki w miejscu publicznym. Mężczyzna został ukarany za brak maseczki na jednej ze stacji paliw. Obwiniony wniósł sprzeciw od wyroku nakazowego i...

Czy można zablokować orzeczenie rozwodu?

Kiedy sąd nie orzeknie rozwodu? Jeżeli pomiędzy małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, sąd na żądanie małżonków rozwiązuje małżeństwo przez rozwód. Są jednak sytuacje, kiedy sąd nie może orzec rozwodu. Żądanie rozwodu przez małżonka...

Zrzeczenie się prawa do zachowku

Zachowek to najprościej mówiąc zabezpieczenie najbliższych członków rodziny w sytuacji, kiedy spadkodawca rozdysponował swoim majątkiem za życia, bądź powołał do spadku w testamencie inne osoby, niż najbliższych członków rodziny. To w pewnym sensie forma ograniczenia...

Odszkodowanie za opiekę

Osoba, która poniosła szkodę np. w wyniku udziału w wypadku komunikacyjnym, może domagać się m.in. odszkodowania np. za zniszczone mienie i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Nie każdy jednak wie, że osoba poszkodowana może żądać wypłaty odszkodowania za sprawowanie...

Niekorzystne zapisy umowy pożyczki i co dalej?

Zdarza się, że będąc w trudnej sytuacji finansowej zwierasz niekorzystną umowę pożyczki. Po dokładnym przeanalizowaniu umowy zauważasz, że firma nałożyła na ciebie wysokie dodatkowe opłaty. Czy oznacza to, że pożyczkodawca może żądać od ciebie zapłaty takich wysokich...

Jak odwołać się od zatrzymania prawa jazdy?

Zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami, starosta wydaje decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy, jeżeli kierujący przekroczył dopuszczalną prędkość o 50 km/h w terenie zabudowanym. Starosta nadaje decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że jest ona...

Rękojmia – jakie uprawnienia przysługują kupującemu?

Sprzedawca odpowiada wobec kupującego za wady rzeczy sprzedanej, nawet jeżeli nie udzieli kupującemu gwarancji na produkt. Wady dzieli się na fizyczne i prawne. Co ważne, sprzedawca jest odpowiedzialny za wady rzeczy wobec kupującego niezależnie od tego, czy o wadzie...

Urlop na żądanie – kiedy przysługuje, w jakim wymiarze i czy pracodawca może odmówić jego udzielenia?

Ile dni urlopu na żądanie przysługuje pracownikowi? Zgodnie z art. 167 (2) Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Kiedy należy zgłosić chęć...

Czy można zaskarżyć prawomocny mandat?

Czy przyjęcie mandatu oznacza, że nie ma już możliwości jego uchylenia? Nie zawsze. Są przypadki, kiedy nawet prawomocny mandat (czyli mandat przyjęty) może zostać uchylony. W jakich przypadkach można żądać uchylenia mandatu? Zasady uchylania prawomocnych mandatów...