Zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami, starosta wydaje decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy, jeżeli kierujący przekroczył dopuszczalną prędkość o 50 km/h w terenie zabudowanym. Starosta nadaje decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że jest ona wykonalna mimo złożenia odwołania w terminie. Jeżeli zostanie wykazane, że kierujący przekroczył dopuszczalną prędkość o 50 km/h w terenie zabudowanym, starosta jest zobowiązany do wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy. Starosta jest związany informacją Policji o przekroczeniu prędkości o 50 km/h w terenie zabudowanym. Prawo jazdy zatrzymuje się na okres 3 miesięcy, które liczy się od dnia zwrotu prawa jazdy, chyba że starosta jest już w jego posiadaniu.

Czy od decyzji starosty można się odwołać?

Tutaj zastosowanie będą mieć ogólne przepisy o odwołaniu od decyzji administracyjnych. Od decyzji starosty w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy służy odwołanie w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem starosty do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które działa jako organ II instancji.

Jakie okoliczności można powołać w odwołaniu?

Składając odwołanie można np. zarzucić, że urządzenie pomiarowe nie miało odpowiednich atestów, było niedokładne. Można też zarzucić, że pomiar tak naprawdę nie miał miejsca w terenie zabudowanym. Zasady postępowania administracyjnego nakładają na organ obowiązek dokładnego zebrania materiału dowodowego, umożliwiającego wydanie prawidłowej decyzji. O możliwości przeprowadzenia własnych ustaleń przez organy administracji publicznej orzekł m.in. WSA w Gliwicach w wyroku z dnia 24 marca 2017r. sygn. akt. II SA/Gl 1138/16, a także Trybunał Konstytucyjny. Zasada ta dotyczy zarówno starosty jak i SKO. W rzeczywistości starosta jest jednak związany informacją policji o przekroczeniu przez kierującego prędkości w terenie zabudowanym, o 50 km/h.

Wniesienie odwołania, a rygor natychmiastowej wykonalności decyzji.

Jak wspomniałam wcześniej, starostwo wydając decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy, nadaje jej rygor natychmiastowej wykonalności. Oznacza to tyle, że pomimo złożenia odwołania, decyzja jest wykonalna, a kierowca nie może prowadzić samochodu. Samorządowe Kolegium Odwoławcze może jednak wstrzymać rygor natychmiastowej wykonalności. Może to zrobić z urzędu lub na wniosek kierowcy, który złożył odwołanie. Organ II instancji może wstrzymać rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że decyzja jest wadliwa.

Jeżeli jednak rygor natychmiastowej wykonalności nie zostanie wstrzymany, odwołujący nie może poruszać się samochodem jako kierowca. Jeżeli kierowca nie zastosuje się do decyzji starosty o zatrzymaniu prawa jazdy, starostwo wydaje kolejną  decyzję, przedłużając okres zatrzymania dokumentu do 6 miesięcy.

W przypadku niekorzystnego rozstrzygnięcia przez organ II instancji, kierowcy przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

W razie potrzeby więcej informacji w temacie zatrzymania prawa jazdy zapraszam do kontaktu

 

 

Alimenty dla byłego małżonka

Sprawa o rozwód nie należy do najprzyjemniejszych, zwłaszcza kiedy byli małżonkowie walczą o rozwód z orzeczeniem o winie jednego z nich. Orzeczenie o winie ma jednak istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia o alimentach dla byłego małżonka. Inaczej wygląda sytuacja przy...

Prawo do zachowku. Komu się należy i w jakiej wysokości

Z tego tekstu dowiecie się, co to jest prawo do zachowku. Komu się należy i w jakiej wysokości. Zachowek stanowi ochronę osób najbliższych zmarłego, którzy zostaną pominięci przez spadkodawcę przy rozporządzeniu majątkiem. Zachowek to część wartości spadku, jaka...

Błąd medyczny – czym jest i czego można żądać

 Jeśli zastanawiasz się, jakie roszczenia przysługują Ci, kiedy zostałeś pokrzywdzony w wyniku błędu medycznego, ta publikacja jest właśnie dla Ciebie. Z tego tekstu dowiecie czym jest błąd medyczny  i czego można żądać. Zanim jednak przejdę do tematu roszczeń, które ...

Upadłość konsumencka, czasem jedyne wyjście, aby pozbyć się długów i zacząć nowe życie

Czym jest upadłość konsumencka? Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, przeznaczone dla osób, które stały się niewypłacalne. Niewypłacalność dłużnika oznacza, że nie ma on środków na bieżące regulowanie swoich długów - pożyczek, kredytów. Przyjmuje się, że stan...

Świadomy pacjent, czyli jakie prawa pacjenta nam przysługują

Być może niektórzy z Was zwrócili uwagę, że w placówkach takich jak szpitale, czy ośrodki zdrowia na tablicach informacyjnych widnieje informacja o prawach pacjenta. W informacji można znaleźć również zapisy, że w przypadku naruszenia praw pacjenta, można zgłosić się...

Fryzjer wygrał z Sanepidem

Regulacje wprowadzane od marca 2020r. w związku z trwającą epidemią, a raczej tryb ich uchwalania, od początku budzą spore wątpliwości. Pewnie nie raz spotkaliśmy się ze stanowiskiem, że zakazy i nakazy nie mają podstawy w Konstytucji RP. W jednym z najnowszych...

Zmiany w kodeksie drogowym

W Sejmie trwają prace nad nowym kodeksem drogowym. Zmiany mają dotyczyć m.in. pierwszeństwa na przejściu dla pieszych, minimalnej odległości pomiędzy pojazdami na drodze oraz prędkości w terenie zabudowanym. Na pieszych zostanie nałożony obowiązek zachowania należytej...

Prawo ojca do informacji o stanie dziecka, a naruszenie prawa pacjenta

Prawa pacjenta - czyli czego może żądać pacjent Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta reguluje prawa pacjenta, która nam przysługują. Ustawa stanowi również, jakie roszczenia przysługują, w sytuacji naruszenia praw pacjenta (więcej o prawach pacjenta i...

Czy można zaskarżyć prawomocny mandat?

Czy przyjęcie mandatu oznacza, że nie ma już możliwości jego uchylenia? Nie zawsze. Są przypadki, kiedy nawet prawomocny mandat (czyli mandat przyjęty) może zostać uchylony. W jakich przypadkach można żądać uchylenia mandatu? Zasady uchylania prawomocnych mandatów...