Jeśli zastanawiasz się, jakie roszczenia przysługują Ci, kiedy zostałeś pokrzywdzony w wyniku błędu medycznego, ta publikacja jest właśnie dla Ciebie. Z tego tekstu dowiecie czym jest błąd medyczny  i czego można żądać.

Zanim jednak przejdę do tematu roszczeń, które  przysługują pacjentom, zacznę od tego, czym tak naprawdę jest błąd medyczny, określany czasem jako błąd w sztuce lekarskiej. Błędem medycznym  jest zawinione postępowanie (działanie lub zaniechanie) m.in.  lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, które jest sprzeczne z zasadami i wiedzą medyczną, i które powoduje szkodę pacjenta. Szkodą jest np. śmierć pacjenta, uszkodzenie ciała, zakażenie.

Jeśli zostałeś poszkodowany w wyniku błędu medycznego, przysługują Ci następujące roszczenia:

1)      zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, czyli rekompensata za ból i cierpienie,

2)      odszkodowanie za błąd medyczny np. zwrot kosztów za dojazdy do lekarza, zakup niezbędnych środków: leków, środków higieny, zwrot kosztów rehabilitacji itp. Warto również w tym miejscu wspomnieć o niedawnej uchwale Sądu Najwyższego. Potwierdzono w niej, że pokrzywdzony, który doznał uszkodzenia ciała i w związku z tym potrzebował pomocy innych osób, może domagać się zwrotu kosztów sprawowanej opieki. Oczywistym jest, że osoba poszkodowana woli korzystać z pomocy swoich najbliższych, którzy świadcząc taką pomoc,  muszą rezygnować z innych zajęć, co powinno być im zrekompensowane. Odszkodowania można żądać nawet wówczas, kiedy bliska osoba nie pobierała za swoją pomoc wynagrodzenia,

3)      renta na zwiększone potrzeby – jeżeli na skutek błędu medycznego pacjent będzie zmuszony do ponoszenia kosztów np. stałej opieki, leczenia, rehabilitacji, zmiany diety, może domagać się od podmiotu odpowiedzialnego za błąd np. szpitala, odpowiedniej renty. Renta należy się pokrzywdzonemu, który musi zaspokoić swoje zwiększone potrzeby, powstałe w wyniku błędu medycznego,

4)      renta z tytułu zmniejszenia się widoków pokrzywdzonego na przyszłość – uprawniony do renty jest każdy poszkodowany, także ten, który nie utracił zdolności do wykonywania pracy zarobkowej. Renta ma na celu pokrycie stałych, powtarzających się wydatków, które są związane z leczeniem poszkodowanego, specjalną dietą, dojazdami do specjalistów, rehabilitacją, najmem specjalistycznych pojazdów do transportu poszkodowanego. Renta może być też przeznaczona na pokrycie kosztów opieki odpłatnej np. opieki pielęgniarki,

5)      ustalenie odpowiedzialności na przyszłość – sąd może stwierdzić odpowiedzialność podmiotu na przyszłość, jeżeli w chwili wydania wyroku nie są znane wszystkie skutki, jakie mogą powstać w związku ze zdarzeniem wywołującym szkodę.

6)      renta tymczasowa – jeżeli w chwili wydania wyroku rozmiar szkody nie jest znany, np. z uwagi na planowaną w przyszłości operację, która może wpłynąć na poprawę stanu zdrowia, sąd może przyznać rentę tymczasową. Sąd określając wysokość renty bierze pod uwagę prawdopodobną szkodę, czyli taką, która wystąpi w rzeczywistości. W takim wypadku konieczna jest opinia biegłego, który określi stan zdrowia pokrzywdzonego i jego rokowania.

Odrębnym roszczeniem jest zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta, o czym będzie mowa w kolejnym wpisie.

Jeżeli potrzebujecie Państwo więcej informacji, zapraszam do kontaktu

Bez kary za brak maseczki

Miałam dziś okazję występować w roli obrońcy obwinionego, który kilka tygodni temu otrzymał wyrok nakazowy za brak maseczki w miejscu publicznym. Mężczyzna został ukarany za brak maseczki na jednej ze stacji paliw. Obwiniony wniósł sprzeciw od wyroku nakazowego i...

Czy można zablokować orzeczenie rozwodu?

Kiedy sąd nie orzeknie rozwodu? Jeżeli pomiędzy małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, sąd na żądanie małżonków rozwiązuje małżeństwo przez rozwód. Są jednak sytuacje, kiedy sąd nie może orzec rozwodu. Żądanie rozwodu przez małżonka...

Zrzeczenie się prawa do zachowku

Zachowek to najprościej mówiąc zabezpieczenie najbliższych członków rodziny w sytuacji, kiedy spadkodawca rozdysponował swoim majątkiem za życia, bądź powołał do spadku w testamencie inne osoby, niż najbliższych członków rodziny. To w pewnym sensie forma ograniczenia...

Odszkodowanie za opiekę

Osoba, która poniosła szkodę np. w wyniku udziału w wypadku komunikacyjnym, może domagać się m.in. odszkodowania np. za zniszczone mienie i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Nie każdy jednak wie, że osoba poszkodowana może żądać wypłaty odszkodowania za sprawowanie...

Niekorzystne zapisy umowy pożyczki i co dalej?

Zdarza się, że będąc w trudnej sytuacji finansowej zwierasz niekorzystną umowę pożyczki. Po dokładnym przeanalizowaniu umowy zauważasz, że firma nałożyła na ciebie wysokie dodatkowe opłaty. Czy oznacza to, że pożyczkodawca może żądać od ciebie zapłaty takich wysokich...

Jak odwołać się od zatrzymania prawa jazdy?

Zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami, starosta wydaje decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy, jeżeli kierujący przekroczył dopuszczalną prędkość o 50 km/h w terenie zabudowanym. Starosta nadaje decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że jest ona...

Rękojmia – jakie uprawnienia przysługują kupującemu?

Sprzedawca odpowiada wobec kupującego za wady rzeczy sprzedanej, nawet jeżeli nie udzieli kupującemu gwarancji na produkt. Wady dzieli się na fizyczne i prawne. Co ważne, sprzedawca jest odpowiedzialny za wady rzeczy wobec kupującego niezależnie od tego, czy o wadzie...

Urlop na żądanie – kiedy przysługuje, w jakim wymiarze i czy pracodawca może odmówić jego udzielenia?

Ile dni urlopu na żądanie przysługuje pracownikowi? Zgodnie z art. 167 (2) Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Kiedy należy zgłosić chęć...

Czy można zaskarżyć prawomocny mandat?

Czy przyjęcie mandatu oznacza, że nie ma już możliwości jego uchylenia? Nie zawsze. Są przypadki, kiedy nawet prawomocny mandat (czyli mandat przyjęty) może zostać uchylony. W jakich przypadkach można żądać uchylenia mandatu? Zasady uchylania prawomocnych mandatów...