Jeśli zastanawiasz się, jakie roszczenia przysługują Ci, kiedy zostałeś pokrzywdzony w wyniku błędu medycznego, ta publikacja jest właśnie dla Ciebie. Z tego tekstu dowiecie czym jest błąd medyczny  i czego można żądać.

Zanim jednak przejdę do tematu roszczeń, które  przysługują pacjentom, zacznę od tego, czym tak naprawdę jest błąd medyczny, określany czasem jako błąd w sztuce lekarskiej. Błędem medycznym  jest zawinione postępowanie (działanie lub zaniechanie) m.in.  lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, które jest sprzeczne z zasadami i wiedzą medyczną, i które powoduje szkodę pacjenta. Szkodą jest np. śmierć pacjenta, uszkodzenie ciała, zakażenie.

Jeśli zostałeś poszkodowany w wyniku błędu medycznego, przysługują Ci następujące roszczenia:

1)      zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, czyli rekompensata za ból i cierpienie,

2)      odszkodowanie za błąd medyczny np. zwrot kosztów za dojazdy do lekarza, zakup niezbędnych środków: leków, środków higieny, zwrot kosztów rehabilitacji itp. Warto również w tym miejscu wspomnieć o niedawnej uchwale Sądu Najwyższego. Potwierdzono w niej, że pokrzywdzony, który doznał uszkodzenia ciała i w związku z tym potrzebował pomocy innych osób, może domagać się zwrotu kosztów sprawowanej opieki. Oczywistym jest, że osoba poszkodowana woli korzystać z pomocy swoich najbliższych, którzy świadcząc taką pomoc,  muszą rezygnować z innych zajęć, co powinno być im zrekompensowane. Odszkodowania można żądać nawet wówczas, kiedy bliska osoba nie pobierała za swoją pomoc wynagrodzenia,

3)      renta na zwiększone potrzeby – jeżeli na skutek błędu medycznego pacjent będzie zmuszony do ponoszenia kosztów np. stałej opieki, leczenia, rehabilitacji, zmiany diety, może domagać się od podmiotu odpowiedzialnego za błąd np. szpitala, odpowiedniej renty. Renta należy się pokrzywdzonemu, który musi zaspokoić swoje zwiększone potrzeby, powstałe w wyniku błędu medycznego,

4)      renta z tytułu zmniejszenia się widoków pokrzywdzonego na przyszłość – uprawniony do renty jest każdy poszkodowany, także ten, który nie utracił zdolności do wykonywania pracy zarobkowej. Renta ma na celu pokrycie stałych, powtarzających się wydatków, które są związane z leczeniem poszkodowanego, specjalną dietą, dojazdami do specjalistów, rehabilitacją, najmem specjalistycznych pojazdów do transportu poszkodowanego. Renta może być też przeznaczona na pokrycie kosztów opieki odpłatnej np. opieki pielęgniarki,

5)      ustalenie odpowiedzialności na przyszłość – sąd może stwierdzić odpowiedzialność podmiotu na przyszłość, jeżeli w chwili wydania wyroku nie są znane wszystkie skutki, jakie mogą powstać w związku ze zdarzeniem wywołującym szkodę.

6)      renta tymczasowa – jeżeli w chwili wydania wyroku rozmiar szkody nie jest znany, np. z uwagi na planowaną w przyszłości operację, która może wpłynąć na poprawę stanu zdrowia, sąd może przyznać rentę tymczasową. Sąd określając wysokość renty bierze pod uwagę prawdopodobną szkodę, czyli taką, która wystąpi w rzeczywistości. W takim wypadku konieczna jest opinia biegłego, który określi stan zdrowia pokrzywdzonego i jego rokowania.

 

Odrębnym roszczeniem jest zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta, o czym będzie mowa w kolejnym wpisie.

 

Jeżeli potrzebujecie Państwo więcej informacji, zapraszam do kontaktu.

Rękojmia – jakie uprawnienia przysługują kupującemu?

Sprzedawca odpowiada wobec kupującego za wady rzeczy sprzedanej, nawet jeżeli nie udzieli kupującemu gwarancji na produkt. Wady dzieli się na fizyczne i prawne. Co ważne, sprzedawca jest odpowiedzialny za wady rzeczy wobec kupującego niezależnie od tego, czy o wadzie...

Urlop na żądanie – kiedy przysługuje, w jakim wymiarze i czy pracodawca może odmówić jego udzielenia?

Ile dni urlopu na żądanie przysługuje pracownikowi? Zgodnie z art. 167 (2) Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Kiedy należy zgłosić chęć...

Czy można zaskarżyć prawomocny mandat?

Czy przyjęcie mandatu oznacza, że nie ma już możliwości jego uchylenia? Nie zawsze. Są przypadki, kiedy nawet prawomocny mandat (czyli mandat przyjęty) może zostać uchylony. W jakich przypadkach można żądać uchylenia mandatu? Zasady uchylania prawomocnych mandatów...

Prawo ojca do informacji o stanie dziecka, a naruszenie prawa pacjenta

Prawa pacjenta - czyli czego może żądać pacjent Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta reguluje prawa pacjenta, która nam przysługują. Ustawa stanowi również, jakie roszczenia przysługują, w sytuacji naruszenia praw pacjenta (więcej o prawach pacjenta i...

Zmiany w kodeksie drogowym

W Sejmie trwają prace nad nowym kodeksem drogowym. Zmiany mają dotyczyć m.in. pierwszeństwa na przejściu dla pieszych, minimalnej odległości pomiędzy pojazdami na drodze oraz prędkości w terenie zabudowanym. Na pieszych zostanie nałożony obowiązek zachowania należytej...

Fryzjer wygrał z Sanepidem

Regulacje wprowadzane od marca 2020r. w związku z trwającą epidemią, a raczej tryb ich uchwalania, od początku budzą spore wątpliwości. Pewnie nie raz spotkaliśmy się ze stanowiskiem, że zakazy i nakazy nie mają podstawy w Konstytucji RP. W jednym z najnowszych...

Świadomy pacjent, czyli jakie prawa pacjenta nam przysługują

Być może niektórzy z Was zwrócili uwagę, że w placówkach takich jak szpitale, czy ośrodki zdrowia na tablicach informacyjnych widnieje informacja o prawach pacjenta. W informacji można znaleźć również zapisy, że w przypadku naruszenia praw pacjenta, można zgłosić się...

Upadłość konsumencka, czasem jedyne wyjście, aby pozbyć się długów i zacząć nowe życie

Czym jest upadłość konsumencka? Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, przeznaczone dla osób, które stały się niewypłacalne. Niewypłacalność dłużnika oznacza, że nie ma on środków na bieżące regulowanie swoich długów - pożyczek, kredytów. Przyjmuje się, że stan...

Błąd medyczny – czym jest i czego można żądać

Jeśli zastanawiasz się, jakie roszczenia przysługują Ci, kiedy zostałeś pokrzywdzony w wyniku błędu medycznego, ta publikacja jest właśnie dla Ciebie. Z tego tekstu dowiecie czym jest błąd medyczny  i czego można żądać. Zanim jednak przejdę do tematu roszczeń, które ...