Regulacje wprowadzane od marca 2020r. w związku z trwającą epidemią, a raczej tryb ich uchwalania, od początku budzą spore wątpliwości. Pewnie nie raz spotkaliśmy się ze stanowiskiem, że zakazy i nakazy nie mają podstawy w Konstytucji RP.

W jednym z najnowszych wyroków Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu rozpoznawał skargę na decyzję Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu. Sprawa dotyczyła nałożenia na przedsiębiorcę kary pieniężnej za niezastosowanie się do czasowego ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca, a dokładnie fryzjer, otrzymał karę pieniężną w kwocie 10 000 zł za to, że podcinał włosy swojemu znajomemu, mimo istnienia m.in. zakazu prowadzenia działalności fryzjerskiej. Ku swojemu nieszczęściu, w  trakcie wykonywania usługi, został skontrolowany przez Policję. Policjanci, prócz wymierzenia mu mandatu, sporządzili notatkę służbową, którą przesłali  do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku. Sanepid wydał decyzję, w której wymierzył przedsiębiorcy karę w wysokości 10 000 zł. Decyzja została zaskarżona do Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. W końcu przedsiębiorca złożyła skargę do sądu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu rozpoznając sprawę, przyznał rację fryzjerowi, uchylił zaskarżoną decyzję wydaną przez Sanepid i umorzył postępowanie. W obszernym uzasadnieniu wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu wyjaśnił, dlaczego jego zdaniem, uregulowania, zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 697) nie mogą być podstawą wprowadzenia zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej i w konsekwencji nakładaniu na przedsiębiorców wysokich kar administracyjnych za niestosowanie się do nich. Sąd uznał, że „o ile oceniane zakazy, nakazy i ograniczenia były merytorycznie uzasadnione, o tyle tryb ich wprowadzenia, doprowadził do naruszenia podstawowych standardów konstytucyjnych i praw w zakresie wolności działalności gospodarczej.”

Czy podobnych wyroków będzie więcej? Czas pokaże.

Całość uzasadnienia, wraz ze stanem faktycznym, można przeczytać pod adresem:

https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/ii-sa-op-219-20-wyrok-wojewodzkiego-sadu-523187612?fbclid=IwAR0WP16kUDw1S3CcIFwfASMUlyQK9mAhBrju4rIpyIWmpL6fpNZli21v0OE

Alimenty dla byłego małżonka

Sprawa o rozwód nie należy do najprzyjemniejszych, zwłaszcza kiedy byli małżonkowie walczą o rozwód z orzeczeniem o winie jednego z nich. Orzeczenie o winie ma jednak...

Prawo do zachowku. Komu się należy i w jakiej wysokości

Z tego tekstu dowiecie się, co to jest prawo do zachowku. Komu się należy i w jakiej wysokości. Zachowek stanowi ochronę osób najbliższych zmarłego, którzy zostaną...

Błąd medyczny – czym jest i czego można żądać

 Jeśli zastanawiasz się, jakie roszczenia przysługują Ci, kiedy zostałeś pokrzywdzony w wyniku błędu medycznego, ta publikacja jest właśnie dla Ciebie. Z tego tekstu...

Upadłość konsumencka, czasem jedyne wyjście, aby pozbyć się długów i zacząć nowe życie

Czym jest upadłość konsumencka? Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, przeznaczone dla osób, które stały się niewypłacalne. Niewypłacalność dłużnika oznacza, że...

Świadomy pacjent, czyli jakie prawa pacjenta nam przysługują

Być może niektórzy z Was zwrócili uwagę, że w placówkach takich jak szpitale, czy ośrodki zdrowia na tablicach informacyjnych widnieje informacja o prawach pacjenta. W...

Fryzjer wygrał z Sanepidem

Regulacje wprowadzane od marca 2020r. w związku z trwającą epidemią, a raczej tryb ich uchwalania, od początku budzą spore wątpliwości. Pewnie nie raz spotkaliśmy się...

Zmiany w kodeksie drogowym

W Sejmie trwają prace nad nowym kodeksem drogowym. Zmiany mają dotyczyć m.in. pierwszeństwa na przejściu dla pieszych, minimalnej odległości pomiędzy pojazdami na...

Prawo ojca do informacji o stanie dziecka, a naruszenie prawa pacjenta

Prawa pacjenta - czyli czego może żądać pacjent Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta reguluje prawa pacjenta, która nam przysługują. Ustawa stanowi...

Czy można zaskarżyć prawomocny mandat?

Czy przyjęcie mandatu oznacza, że nie ma już możliwości jego uchylenia? Nie zawsze. Są przypadki, kiedy nawet prawomocny mandat (czyli mandat przyjęty) może zostać...